Veranstaltungen

Свали Документ

На 25.10.2016 г. фирма „Рико Стил“ ООД успешно приключи изпълнението (два месеца преди предвидения краен срок) на своя проект "Висока производителност" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0160-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. След провеждането на процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана“ съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договор, беше закупено, доставено и въведено в експлоатация ново дървообработващо оборудване:  3 бр. CNC автоматичен струг;  2 бр. CNC дървообработващ център (с 2 работни маси);  1 бр. CNC дървообработващ център (с 1 работна маса);  1 бр. Двойнообразен циркуляр за скрепителни елементи;  1 бр. Автоматична машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи; С внедряването на новите машини бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности: 1. Дейност за подобряване на производствените процеси; 2. Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги; 3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:  Подобрени производствени операции по струговане и шлайфане на дървени детайли с внедряване на 3 бр. CNC автоматичен струг;  Оптимизиран процес за обработка на обмени и сложни детайли с внедряването на 2 бр. CNC дървообработващ център (с 2 работни маси);  Повишена производителността при обработка на къси детайли и детайли с чепове и длабове с въведен в експлоатация CNC обработващ център с една работна маса;  Подобрени процеси за производство на специфични скрепителни елементи вследствие експлоатацията на Двойнообрезен циркуляр за скрепителни елементи - 1 бр. и Автоматична машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи - 1 бр.;  Намален производствен брак при струговани и шлайфани ротационни дървени детайли;  Намален отпадъчен материал от дървесната суровина при обработката на различни детайли - обемни, сложни, къси, с чепове и длабове;  Оползотворени маломерни дървени парчета за производството на скрепителни елементи;  Съкратено производственото време за изработката на единица краен продукт;
 Спестяване на производствени площи, нископроизводителни тежки ръчни и последващи операции;  Намаляване консумацията на електроенергия за производството на единица краен продукт;  Повишено качество при дървените детайли, сложни, влагани в крайните продукти благодарение на прецизната обработка и точното изпълнение на операциите, контролирани от CNC управлението на новите машини;  Добавени нови характеристики на произвежданите мебели с повишено качество и здравина вследствие произвеждане на специфични скрепителни елементи;  Автоматизирани операции на машинна дървообработка, редуциран ръчен труд и свързаните с него отклонения от желаното качество на произвежданите продукти;  Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес. С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Рико Стил“ ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС. Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. „Рико Стил“ ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:  Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряване на нови машини;  Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти, подобряване на качеството и реализиране на продукти с по-висока добавена стойност;;  Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;  Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието, с което беше изпълнена и общата цел на проекта за повишаване на конкурентоспособността на "Рико Стил" ООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието.

Свали Документ

 

ЦЯЛАТА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ЛИНКА ГОРЕ „ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ”

 

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дървообработващо оборудване по три обособени позиции:

 

Обособена позиция 1 - CNC автоматичен струг - 3 бр.;

 

Обособена позиция 2, включваща:

-CNC дървообработващ център (с 2 работни маси) - 2 бр.;

-CNC дървообработващ център (с 1 работна маса) - 1бр.;

 

Обособена позиция 3, включваща:

-Двойнообрезен циркуляр за скрепителни елементи - 1 бр.;

-Автоматична машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи - 1 бр.