Инвестиции

В последните две години и половина Рико Стил ООД реализира два проекта по Оперативна програма „Развитие конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” на обща стойност 3 876 185,16 лв.


   Изпълнението на двата проекта беше насочено към повишаване конкурентоспоссобността на  Рико  Стил ООД на вътрешния и външен пазар, чрез инвестиции в модерни технологии  и  оборудване за  производството на продукти с високо качество и съответстващи на  европейските  норми и  изисквания. Изпълнението на проектите увеличи потенциала за  производство и износ на  продукти  с висока добавена стойност и осигури развитието на  конкурентно и ефективно  производство,  гарантиращо устойчивост и добър икономически  ефект на предприятието.

      Чрез въвеждането в експлоатация на новото оборудване се постигна  увеличение на  производствения капацитет и даде възможност на фирмата  да произвежда и реализира по-голям  брой експортно ориентирани  продукти. Също така се намалиха разходите за производство. С новите  машини се автоматизираха производствените разходи чрез намаляване на  ръчния труд, обема на брака, консумацията на електроенергия, чести,  продължителни и сложни поправки на техниката. Внедрените и пуснати в  експлоатация машини произвеждат много повече детайли за един  производствен цикъл, което дава пряко отражение върху себестойността и  крайната цена на продукцията.

Също така Рико Стил инвестира и ще продължи да инвестира в разширяването на своя сграден фонд и закупуването и оборудването на нова фабрика за първична обработка на дървесината в близост до сегашната.

  Направи се разширяване и ремонт на Администрацията. Планира се на същата да бъде      изграден и трети етаж с модерна изложбена зала. Също така се построха склад за дунапрен,  нова ремoнтна работилница и се разшириха Цех Маси, Цех Машинно, Цех Лаково и Склад  Готова продукция.

  В следващия петгодишен период се предвиждат инвестиции в още машини и сгради на обща    стойност около 4 000 000 лв.