Product of the Month

Napoleon

Last Event

На 25.10.2016 г. фирма „Рико Стил“ ООД успешно приключи изпълнението (два месеца преди предвидения краен срок) на своя проект "Висока производителност" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0160-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. След провеждането на процедура за определяне на изпълнител „избор с публична покана“ съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС № 118/20.05.2014 г. и сключване на договор, беше закупено, доставено и въведено в експлоатация ново дървообработващо оборудване:  3 бр. CNC автоматичен струг;  2 бр. CNC дървообработващ център (с 2 работни маси);  1 бр. CNC дървообработващ център (с 1 работна маса);  1 бр. Двойнообразен циркуляр за скрепителни елементи;  1 бр. Автоматична машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи; С внедряването на новите машини бяха изпълнени заложените в ДБФП дейности: 1. Дейност за подобряване на производствените процеси; 2. Дейност за добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и услуги; 3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, като бяха постигнати следните резултати:  Подобрени производствени операции по струговане и шлайфане на дървени детайли с внедряване на 3 бр. CNC автоматичен струг;  Оптимизиран процес за обработка на обмени и сложни детайли с внедряването на 2 бр. CNC дървообработващ център (с 2 работни маси);  Повишена производителността при обработка на къси детайли и детайли с чепове и длабове с въведен в експлоатация CNC обработващ център с една работна маса;  Подобрени процеси за производство на специфични скрепителни елементи вследствие експлоатацията на Двойнообрезен циркуляр за скрепителни елементи - 1 бр. и Автоматична машина за фрезоване и пробиване на скрепителни елементи - 1 бр.;  Намален производствен брак при струговани и шлайфани ротационни дървени детайли;  Намален отпадъчен материал от дървесната суровина при обработката на различни детайли - обемни, сложни, къси, с чепове и длабове;  Оползотворени маломерни дървени парчета за производството на скрепителни елементи;  Съкратено производственото време за изработката на единица краен продукт;
 Спестяване на производствени площи, нископроизводителни тежки ръчни и последващи операции;  Намаляване консумацията на електроенергия за производството на единица краен продукт;  Повишено качество при дървените детайли, сложни, влагани в крайните продукти благодарение на прецизната обработка и точното изпълнение на операциите, контролирани от CNC управлението на новите машини;  Добавени нови характеристики на произвежданите мебели с повишено качество и здравина вследствие произвеждане на специфични скрепителни елементи;  Автоматизирани операции на машинна дървообработка, редуциран ръчен труд и свързаните с него отклонения от желаното качество на произвежданите продукти;  Подобрена ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес. С оглед спазване на задълженията си съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките за информация и комуникация, „Рико Стил“ ООД изпълни и дейността по информиране и публичност, финансирана изцяло със собствени средства на предприятието. Фирмата предприе всички необходими мерки и спазваше изискванията и приложимите правила за информиране и публичност относно финансирането по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР, като публикува информация за проекта, целите и резултатите на фирмения си уеб-сайт, постави изискуемата визуализация на всички документи, свързани с изпълнението на проекта, визуализиращи стикери върху всеки един от ДМА, доставен по проекта. Също така на видимо за обществеността бяха поставени информационен плакат и табела, които указват, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС. Всички дейности по проекта са осъществени в съответствие с принципа на добро финансово управление, като при изпълнението им фирмата прилагаше и принципите на хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие. „Рико Стил“ ООД постигна всички заложени в ДБФП специфични цели:  Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения капацитет чрез внедряване на нови машини;  Добавяне на нови характеристики към съществуващите продукти, подобряване на качеството и реализиране на продукти с по-висока добавена стойност;;  Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес чрез внедряване на нови технологии;  Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на предприятието, с което беше изпълнена и общата цел на проекта за повишаване на конкурентоспособността на "Рико Стил" ООД на вътрешния и външни пазари, чрез инвестиции в модерно оборудване за подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието.